ทำไมคนไทยเรียก “China” ว่า “จีน”

ฝรั่งเรียกว่า “China” จีนเรียกว่า “จงหัว” แต่ทำไมคนไทยเรียกประเทศจีนว่า “จีน”

Press ESC to close