เข้าใจง่ายๆ ตำแหน่ง “ประธานาธิบดี” กับ “นายกรัฐมนตรี” ของจีนต่างกันอย่างไร

สำหรับประเทศจีน ประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ส่วนนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าสภาแห่งรัฐซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของรัฐบาล ประธานาธิบดีมีหน้าที่เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ได้รับการอนุมัติจากสภาประชาชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐบาล โดยทั้งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีต่างก็เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นพรรคที่ปกครองประเทศ

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างประธานาธิบดีกับนายกรัฐมนตรีก็คือ ประธานาธิบดีมีอำนาจมากกว่านายกรัฐมนตรี โดยประธานาธิบดีสามารถแต่งตั้งและถอดถอนนายกรัฐมนตรีและสมาชิกสภาแห่งรัฐคนอื่นๆ ตลอดจนออกกฎหมาย กฤษฎีกา และคำสั่งได้ นอกจากนี้ประธานาธิบดียังเป็นตัวแทนของจีนในด้านต่างประเทศและการทูตอีกด้วย ในทางกลับกัน นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลการบริหารราชการ ดำเนินนโยบาย และประสานงานกับกระทรวงและหน่วยงานอื่นๆ และนายกรัฐมนตรีต้องรายงานตรงต่อประธานาธิบดีและสภาประชาชนแห่งชาติ

โดยสรุป ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของจีนต่างก็เป็นผู้นำที่สำคัญของประเทศ แต่มีบทบาทและหน้าที่ต่างกัน ประธานาธิบดีเป็นผู้นำสูงสุดของรัฐและพรรคการเมือง ในขณะที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาล

Press ESC to close