เหมาเจ๋อตงเคยมองว่าไต้หวันเป็นชาติเอกราช ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจีน

ความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก นโยบายจีนเดียวของจีนประกาศชัดว่า ไต้หวันหรือสาธารณรัฐจีนนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของจีนอย่างถูกต้อง จะไม่มีใครมาแบ่งแยกได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งรัฐบาลปักกิ่งอ้างเช่นนี้มาตั้งแต่ยุคราชวงศ์ซ่ง (คศ. 960-1279) แต่ข้ออ้างนี้กลับขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์

Press ESC to close