โพส่วยเจี๋ย สงกรานต์แบบจีน

จีนก็มีสงกรานต์เหมือนกันนะ เรียกว่า “โพส่วยเจี๋ย” ซึ่งแปลว่าเทศกาลสาดน้ำ เป็นเทศกาลปีใหม่สำหรับชนกลุ่มน้อยทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน รวมถึงชาวไต ชาวอาชาง ชาวปู้หลั่ง ชาวหว่าและชาวเต๋ออ๋าง เป็นเทศกาลดั้งเดิมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวไตในรอบปี โดยพวกเขาจะฉลองเทศกาลสาดน้ำในช่วงเดือนที่ 6 และ 7 ของปฏิทินชาวไต ก็คือเริ่มจากประมาณวันที่ 10 หลังจากเทศกาลชิงหมิง

Press ESC to close