5 สงครามที่มีคนตายมากที่สุดในโลกนั้นเกิดขึ้นที่จีน

จาก 10 อันดับสงครามในประว้ติศาสตร์ที่เป็นสาเหตุให้มีผู้คนล้มตายมากทีสุดในโลกนั้น มีสงครามที่เกิดขึ้นในจีนถึง 5 ครั้ง

Press ESC to close