Money Money #10: อยากรวยต้องรู้จักกองทุนรวม

คิดจะลงทุนนอกจากการลงทุนด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียวแล้ว การลงทุนในกองทุนรวมก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่เงินลงทุนเริ่มต้นไม่มากนัก และยังสามารถเลือกกระจายความเสี่ยงการลงทุนได้หลากหลาย แต่ก่อนจะเริ่มลงทุนในกองทุนรวมตามที่เจ้าหน้าที่ธนาคารส่วนใหญ่แนะนำกัน เราควรมาทำความรู้จักกับกองทุนรวมให้ดีก่อนสักนิด

Press ESC to close