Money Money #15: ค่าเงินบาทอ่อน-แข็ง กระทบใครบ้าง

เรื่องการอ่อนหรือแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทล้วนส่งผลต่อพวกเราทุกคนในฐานะผู้บริโภค เนื่องจากในปัจจุบันที่เกือบทุกประเทศทั่วโลกต้องติดต่อทำมาค้าขาย มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการและใช้สกุลเงินต่างประเทศในการชำระค่าสินค้าและบริการระหว่างกัน การที่ค่าเงินของแต่ละประเทศเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศคู่ค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Press ESC to close