Money Money #18 : อยากมีเงินเก็บแต่ยังมีหนี้ จะเริ่มต้นยังไงดี?

ในเมื่อการมีเงินออมเป็นสิ่งที่ดี แต่หนี้สินยังคงมีอยู่จนไม่เหลือเงินสำหรับการออม ก็ต้องเริ่มที่การปลดหนี้กันเสียก่อน การแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบง่าย ๆ มี 3 ขั้นตอนคือ 1.การสรุปภาพรวมของหนี้ทั้งหมด 2.การวางแผนชำระหนี้ และ 3.การเจรจากับเจ้าหนี้ สนับสนุนรายการโดย: หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย

Press ESC to close