Money Money #2: ก่อนจะเริ่มรวย ต้องปรับวิธีคิดก่อน

สูตรสำเร็จสำหรับสมการของชีวิตคือ ผลลัพธ์ = เงิน ความมั่งคั่ง สุขภาพ และความเจ็บป่วย การที่เรามีผลลัพธ์ของชีวิตที่ดี เกิดขึ้นพร้อมกับเงินและความมั่งคั่ง รวมถึงเงินและความมั่งคั่งก็สามารถสร้างสุขภาพที่ดี และความสามารถในการดูแลความเจ็บป่วยของเราได้ หรือพูดง่ายๆ ก็คือคุณภาพในการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นผลมาจากการจัดการเรื่องเงินเป็นสำคัญ ดั้งนั้นสิ่งแรกที่จะทำให้เรารวยได้คือ การคิดแบบเดียวกับที่คนรวยคิด และทำแบบเดียวกับที่คนรวยทำ โดยการเลียนแบบวิธีคิดและการใช้ชีวิตของคนรวย

Press ESC to close