Money Money #25: 14 ข้อต้องทำ ถ้าอยากมีความสุขทางการเงิน

ถ้าเราสามารถวางแผนและจัดการเรื่องเงินในชีวิตได้ครอบคลุมเรื่องสำคัญ ๆ 14 ข้อ ดังในคลิปนี้ เราจะมีความสุขกับเงินที่เราหามาได้แน่นอน

Press ESC to close