Money Money #34: ผู้ชายโลกสวยเรื่องการเงิน

ผลการวิจัยน่าสนใจที่ชี้ว่าผู้ชายมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจทางการเงินที่เสี่ยงกว่าผู้หญิง แม้ว่าบางทีจะมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจไม่ครบถ้วน แต่ผู้ชายก็ดูเหมือนจะตีความโอกาสทางการเงินในแง่ดีมากกว่าและยอมจ่ายเงินลงทุนมากกว่า

Press ESC to close