Money Money #33: อาการคลั่งช็อปออนไลน์

แม้ว่าการซื้อของทางออนไลน์จะสะดวกและง่าย แต่ก็อาจนำไปสู่นิสัยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและเสพติดที่เรียกว่าอาการคลั่งช็อปออนไลน์ได้ พฤติกรรมนี้อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพทางการเงินของคุณ ซึ่งนำไปสู่หนี้สินและความไม่มั่นคงทางการเงิน แล้วเราจะรักษาอาการนี้ได้อย่างไร

Press ESC to close